Strona główna → OWS

OWS

Ogólne warunki sprzedaży

Zamówienia

Wszelkie zamówienia powinny być zgodne z przedstawioną i zaakceptowaną wcześniej ofertą. Zamówienia podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.
Warunki odbiegające od niniejszych, wymagane przez Klienta, mogą być zrealizowane tylko jeśli Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę.
Wszelkie zmiany do złożonych zamówień są wiążące tylko, jeśli zostały przekazane w formie pisemnej przez upoważnione do tego osoby i zostały pisemnie zaakceptowane przez Dostawcę. Klient zobowiązany jest do dokonania kontroli towaru w momencie otrzymania dostawy.

Termin dostawy

Uzgodnione terminy dostaw są potwierdzone pisemnie. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać terminów Klienta, jednakże w przypadku opóźnienia dostawy jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia i przewidywany termin realizacji zamówienia. Jeżeli Dostawca udowodni, że dokonane zostały wszystkie możliwe działania w celu terminowej realizacji zamówienia, Klient nie może obciążyć go żadną karą za opóźnienie.

Dostawa

Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Klienta w momencie przekazania przedmiotu dostawy firmie spedycyjnej, w przypadku odbioru z magazynu (EXW) z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Klienta. Przejście ryzyka jest niezależne od tego, która ze stron ponosi koszty transportu / spedycji.

Wysyłka

Wysyłki są dokonywane na adres dostawy wskazany przez Klienta. Na dokumentach wysyłkowych określona jest nazwa Klienta i adres dostawy.
Koszty przewozu i spedycji są pokrywane przez Dostawcę lub Klienta w zależności od ustalonych dla zamówienia warunków. W przypadku braku specyficznych wymagań Klienta co do sposobu pakowania towaru, Dostawca decyduje o rodzaju i sposobie opakowania.

Zapłata i własność

Zapłata jest dokonywana przez klienta w kwocie i wg warunków określonych na fakturze. Zapłatę uznaje się za dokonaną z dniem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę. Po upływie ustalonego terminu płatności Dostawca ma prawo żądać zapłaty kary za każdy dzień opóźnienia. Po upływie 30 dni od wymaganego terminu zapłaty wszczynane jest postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należnej zapłaty.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Klienta do dokonania płatności, Dostawca zastrzega sobie prawo unieważnienia ustalonych terminów płatności oraz żądania przedpłaty, płatności gotówką przy odbiorze towaru lub innego zabezpieczenia należności za dalsze dostawy.
Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania całkowitej zapłaty należności za towar wynikających z danej umowy.

Próbki i pomoc techniczna

Próbki i opisy techniczne dostarczone przez Dostawcę są ogólnym opisem towaru i nie zwalniają Klienta z przeprowadzania kontroli po każdej dostawie pod kątem zgodności, przed dalszym przetworzeniem (lub użyciem).

Gwarancja

Klient powinien przeprowadzić kontrolę niezwłocznie po otrzymaniu dostawy i powiadomić Dostawcę na piśmie o każdych stwierdzonych nieprawidłowościach. Termin zawiadomienia o wadach ilościowych wynosi 3 dni, a o wadach jakościowych 14 dni od daty dostawy.
Zawiadomienie o wadach nie upoważnia Klienta do odmowy zapłaty za dostarczony towar w określonym terminie, lub do odmowy przyjęcia dalszych dostaw.
W przypadku terminowych i uzasadnionych zawiadomień o niezgodnościach strony będą wspólnie ustalać dalszy sposób postępowania z niezgodnościami i ich rozliczania.

Siła wyższa

Strony uprawnione są do odstąpienia od umowy jeżeli przyczyna są utrudnienia wynikające z siły wyższej nie wynikające z zaniedbań po stronie Dostawcy.

Postanowienia końcowe

Za obowiązujące uznaje się przepisy prawa polskiego.
W przypadku wystąpienia sporów wynikających z realizacji umów między stronami za właściwy do rozstrzygania sporów przyjmuje się sąd właściwy dla dostawcy.
Dostawca jest uprawniony do przechowywania danych dotyczących Klientów oraz ich przetwarzania dla potrzeb handlowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Wszelkie dokumenty techniczne Klienta pozostają do wyłącznej dyspozycji dostawcy, który zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Klienta.
Wszelkie inne postanowienia ustalone między stronami, poza wyżej wymienionymi, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

[ARRA-Tech]